Training

ประเมินผลงานระหว่างปี 2014

โย่ ผ่านมาครึ่งปีของ 2014 มีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตบ้าง ปกติจะรีวิวทุกหนึ่งปี .. แต่หนึ่งปีก็ดูยาวนานไปหน่อย Read more..

07/07/2014 // 2 Comments

1 2 3 4 8